Въведение

Добре дошли в нашия уебсайт www.rent-a-baba.com!

Rent-a-Баба е уебсайт с платформа за публикуване на обяви, която се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на Rent-a-Баба изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уебсайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

Обявите, които потребителят ще открие в каталога на www.rent-a-baba.com, са напълно безплатни. Услугите не изискват заплащане от страна на регистриращите се, нито от страна на потребителите, които желаят да използват съответната услуга. Сайтът www.rent-a-baba.com не изисква дължимо заплащане за комисион.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1). Настоящите общи условия уреждат отношенията между “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация, ЕИК: 207532794, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Колхида“ 9, и лицата – получатели на услугите на информационно общество по смисъла на ЗЕТ, чрез уеб – базираната платформа на www.rent-a-baba.com, която като компютърна програма, дизайн и съдържание е обект на интелектуална и индустриална собственост на Фондацията. 
(2). Настоящите общи условия уреждат и реда за подаване и разглеждане на сигнали за нарушаващи търговски съобщения и последиците при установяването на такива. 
(3). Настоящите общи условия не уреждат отношенията между лицата, които публикуват търговски съобщения чрез използване на платформата и техните адресати, дори когато договорите между тях са сключени в следствие на нейното използване.

Чл. 2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.rent-a-baba.com, с попълването на заявка за публикуването на електронно търговско съобщение /обява/ се счита, че е сключило договор с “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация за публикуването му и е запознато с настоящите Общи условия, като декларира, че ще ги спазва. 

Чл. 3. Общите условия се прилагат еднакво за всички потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Фондацията не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

Чл. 4. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта на Rent-a-Баба или подаде необходимата информация в секцията „Включи се!“ с цел публикуване на обява. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на обява на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на обявата.

Чл. 5. Общите условия могат да се променят от страна на Администратора поради организационни, нормативни или технически причини, както и да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ДЕЙСТВИЕ

Чл. 6. Лицата, желаещи да сключат с “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация договор за публикуване на търговско съобщение, попълват необходимите полета в съответната регистрационна форма в уеб – базираната платформа, като въвеждат вярно и точно своите лични данни. Личните данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му, като редът и условията за това са уредени в „Политика за защита на личните данни“, която е публикувана на уеб – страница www.rent-a-baba.com.

(1). В онлайн платформата на Rent-a-Баба се администрират следните лични данни:

1. Име – собствено и фамилно име;

2. Телефон;

3. Имейл;

4. Местонахождение;

5. Снимки.

(2). Всички данни, описани в предходната алинея и категоризирани като „лични данни“ се изпращат на “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация чрез настоящата платформа доброволно, а администрирането им се осъществява от екипа на сайта съгласно разпоредбите на КЗЛД.

Чл. 7. (1). За да се включи в платформата и да публикува своя обява в Каталога, всеки потребител е необходимо да отвори менюто „Включете се“, след което въвежда съответната информация, като при желание може да добави и снимки или видеоклип.
(2). Получателят на услугата подава заявка за публикуване на своята регистрация за включване в каталога на Rent-a-Баба чрез избиране на бутон „Изпрати“. 
(3). Всички получени заявки за регистрации се изпращат автоматично до администратор за тяхното одобрение. Срокът за одобрение и включване в каталога и разпределяне в съответната категория е 72 часа.

Чл. 8. Получателят на услугата може по всяко време да спре действието или прекрати договора, като заяви към администраторите желанието си за изтриване на обявата и изключване от каталога. Зявки за изтриване се изпращат на info@rent-a-baba.com или се дават на посочения телефон: 0883 326788.

Чл. 9. Потребителите на www.rent-a-baba.com не дължат такси за регистрация, включване в каталога на платформата или закупуване на съответните стоки/услуги. Всякакви отношения, които могат да възникнат между трети лица в следствие на осъществяване на контакт чрез платформата, не представляват интерес за сайта или за “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация. Договарянето между страните за използване на съответната услуга или продукт е изцяло тяхна отговорност.

Чл. 10. Екипът на www.rent-a-baba.com не носи отговорност за възникнали спорове между потребители, но има готовност за оказване на съдействие при проблем, злоупотреба или неправомерно използване на информацията в сайта.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ /ОБЯВИ в каталога

Чл. 11. Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици, при условие че е налично идентично описание и на български език. 

Чл.12.(1).Обявата следва:

 • да има кратко заглавие, което точно и ясно описва предлаганата стока или услуга – попълва се автоматично от администратор;
  • да съдържа ясна крайна цена на стока или възнаграждение за извършване на услуга в български лева с включени всички данъци, допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато разходите извън данъците не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници – да посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими – когато съответното лице желае заплащане за услугите си;
  • да посочва условията за плащане, доставка, изпълнение, когато търговското съобщение го изисква;
  • да позволява ясна идентификация на лицето, от което изхожда;
  • ясно и недвусмислено да определя условията за ползване на промоционални предложения като отстъпки, премии и подаръци, ако включват такива;
  • да посочва основните характеристики на стоката или услугата, тяхното естество, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка; 
  • да упоменава срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, условията за неговото прекратяване;
  • да посочва наличност на стоката или услугата, както и сезонност;
  • да сочи опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата;
  • да сочи условията за употреба на стоката или услугата, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване;
  • да сочи срока на годност на стоката – когато е приложимо.

(2). Допустимото е в съдържанието на обявата да не е посочена конкретна цена, когато е указана възможността тя да бъде предмет на преговори. Тогава цената се упоменава като „По договаряне“. Когато лицето предлага услуга, за която не желае заплащане, не се изисква посочване на цена.

Чл. 13. Обявата не може да представлява забранена от Закона за защита на потребителите нелоялна търговска практика.

Чл. 14. Обявата може да има за предмет само безопасни стоки и услуги по смисъла на Закона за защита на потребителите; 

Чл. 15. Забранено е публикуването на обяви за продажба на стоки или извършване на услуги, за които е установен от действащото законодателство разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, без съответно разрешение, лиценз или регистрация.

Чл. 16. Обяви, които не отговарят на изискванията по чл. 10-13 няма да бъдат публикувани, а ако са били публикувани, ще бъдат премахвани от платформата от “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация, служебно или след получен сигнал.

Чл. 17. Забранено е публикуване на обяви за стоки или услуги, включително, но не само:

1. които нарушават правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост;

2. имат незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо съдържание;

3. са от политическо естество;

4. са от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;

5. имат расистко или дискриминационно съдържание спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;

6. съдържат лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;

7. имат невярно или подвеждащо съдържание;

8. имат линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове;

9. рекламират продажбата на незаконни стоки;

10. нарушават всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;

11. съдържат вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;

12. нарушават обичайния поток с прекомерно количество съобщения; или

13. съдържат подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

IV. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ

Чл.18. Основни правила за публикуване на обява:

 1. Всяко търговско съобщение/обява следва да бъде публикувано в раздела, съответно подраздела на платформата, за който се отнася. Това се въвежда по преценка на администратора. Категорията се избира в зависимост от информацията, която лицето е подало в регистрационната форма, секция „Включете се“.
 2. Заглавието и текста на обявата трябва точно и ясно да описват предлаганата стока или услуга.
 3. При публикуване на обява всеки потребител може да се самоопредели като частно лице. Не може да се самоопредели като частно лице във връзка с публикуването на обява за стока или услуга предлагана в качеството му на търговец по занятие.

Чл. 19. Платформата www-rent-a-baba.com не допуска:

 1. публикуването на обяви, в които задължителните полета са попълнени неправилно. 
 2. публикуването на една и съща или сходна обява повече от един път, в различни раздели или за различни географски точки;
 3. публикуването на повече от една обява за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки;
 4. публикуването на информация в това число снимки, която не се отнасят за конкретната стока или услуга, предмет на обявата;
 5. публикуването на лични данни, това число снимки на документи за самоличност, освен в предидените от настоящите общи условия случаи;
 6. публикуването в обявата на повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер;
 7. изброяването в заглавието или текста на обявата на допълнителни продукти или услуги, добавянето на ключови думи или препратки към други уеб – страници или социални мрежи;
 8. публикуването на контактна информация в заглавията, в това число телефони, уеб – адреси, връзки към такива, скайп или други средства за дистанционна комуникация;
 9. публикуването на нецензурни думи, обидни изрази, лични квалификации, текстове и снимки, целящи да увредят честта и достойнството на трети лица;
 10. публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание;
 11. публикуването на уеб – адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел;
 12. предлагането на регистрация в други уеб – базирани платформи и интеренет – страници;
 13. копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лого на други уеб – страници;
 14. създаването на повече от един профил с цел неспазване на настоящите общи условия; използването на чужд профил; 
 15. нарушаването на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. 

Чл. 18. Обяви, които не отговарят на изискванията на чл. 16 и чл. 17, ще бъдат премахвани служебно от екипа на www.rent-a-baba.com или след получен сигнал.

V. ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ, ЦЕНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 20. На уеб – базираната платформа www.rent-a-baba.com могат да бъдат публикувани безплатни търговски съобщения/обяви.

Чл. 21. Безплатните обяви се публикуват и визуализират на страница от съответния раздел/подраздел на платформата за неограничен срок.

Чл. 22. Търговските съобщения, регистрирани от потребителите на платформата, се разпределят по преценка на администратор и въвеждат ръчно от член на екипа на www.rent-a-baba.com в една или няколко от следните категории:

 • „Баба ще ги гледа“ – обяви на потребители, които предлагат почасови и/или целодневни услуги за гледане на деца;
  • „Баба ще ви сготви“ – обяви на потребители, които предлагат услуга за приготвяне на предварително уговорени храни, по желание и срещу заплащане от страна на крайния потребител;
  • „Баба ще изпрати“ – обяви на потребители, касаещи предлагана земеделска продукция, лично производство на хранителни продукти, напитки и консервни продукти, плетива, ръчно изработени изделия от различно естество.

Чл. 23. Обявите в каталога на www.rent-a-baba.com могат да посочват конкретна цена на предлаганата услуга или стока. Когато такава не може да бъде предварително упомената, потребителят посочва цена „По договаряне“. Потребителят не се задължава да изпрати цена на публикуваната от него стока или услуга. Всички допълнителни условия се договарят между страните в процеса на комуникация между тях и не се задължават да информират екипа на “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация за резултата от постигнатите отношения.

VI. НАРУШАВАЩИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ, СИГНАЛИ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ.

Чл. 24. Всички търговски съобщения/обяви, които нарушават нормативна забрана или клаузи от тези общи условия, ще се считат за нарушаващи и ще бъдат премахвани от платформата, независимо от това дали са безплатни или не, след получен сигнал или служебно от “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация.

Чл. 25. (1). Всяко лице, което има правен интерес, може да подаде писмен сигнал до “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация, когато счита някое търговско съобщение за нарушаващо негови права и законни интереси. 
(2). Сигналът следва да съдържа:

 • три имена или фирма на подателя, съответно ЕИК, адрес за кореспонденция и телефон; 
  • конкретно посочване на нарушаващото търговско съобщение; 
  • клаузата от общите условия или правната норма, които са нарушени; 
  • конкретно и подробно описание на нарушението;
  • в какво се състои искането на подателя на сигнала.


(3). Към сигнала се прилагат доказателства за притежаване на права от неговия подател, когато се твърди, че такива са нарушени, съответно пълномощно – когато е подаден от пълномощник. 
(4). Сигнал, който не отговаря на изискванията на предходните алинеи, няма да бъде разглеждан.

Чл. 26. (1). След получаване на сигнал по предходния член, “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация в срок от 24 часа извършва проверка на изложените в него твърдения и факти, както и на приложените доказателства. 
(2). В случай че намери сигнала за основателен, “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация премахва съответното нарушаващо търговско съобщение/обява. 
(3). В случай че към сигнала не са представени доказателства за някои от твърдените факти или същите са недостатъчни или има съмнение за тяхната истинност, “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация оставя сигнала без последствия.

Чл. 27. (1). Всяко лице може да подаде сигнал за нарушаващо съобщение като изпрати съобщение на посочения имейл или телефон. 
(2). След получаване на сигнала, “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация в срок от 24 часа извършва проверка и ако го намери за основателен, премахва нарушаващото търговско съобщение.

Чл. 28. Всяко премахнато от “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация нарушаващо търговско съобщение/обява, се съхранява от него за срок от 28 дни, освен ако друго не е предвидено в действащото законодателство и ще бъде предоставяно на държавните органи, имащи правомощия да търсят и получават информация от трети лица.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация не носи отговорност за съдържанието, верността и актуалността на публикуваните търговски съобщения/обяви. Отговорност за това носят получателите на услугата.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Настоящите общи условия са публикувани на адрес: www.rent-a-baba.com и могат да бъдат едностранно изменяни от “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация, като измененията влизат в сила с публикуването им на посочения адрес.

Чл. 31. За всички неуредени в настоящите Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Чл. 32. Всички възникнали спорове в отношенията между получателите на услугите и “РЕНТ-А-БАБА“ Фондация се разрешават чрез преговори, а принепостигане на съгласие – от компетентния съд в гр. Пловдив.

Чл. 33. Всички съобщения могат да бъдат изпращани и на следния електронен адрес: info@rent-a-baba.com

Настоящите общи условия са актуални към 01.10.2023 г.